top of page

Vážime si Vaše súkromie

Radi by sme Vám poskytli čo najlepšie skúsenosti s našou webovou stránkou. Súbory cookie sa používajú na lepšie prispôsobenie vašich skúseností s webovou stránkou, aby sme Vám mohli ponúknuť reklamu na mieru a zistiť, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. Kliknutím na tlačidlo Prijať všetky súbory cookie súhlasíte s tým, že môžeme používať všetky typy súborov cookie. Ak chcete povoliť používanie len určitých typov súborov cookie, môžete tak urobiť vo svojom prehliadači. Kliknutím na Odmietnuť súbory cookie môžete odmietnuť používanie všetkých súborov cookie okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku našej webovej stránky.

Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov

Ochrana údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní služieb osobné údaje v rámci RARE WINE s. r. o., so sídlom Laurinská 210/8, 811 01 Bratislava, IČO: 54990378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 164565/B, (ďalej len ,,My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na press@jtwinefund.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Dbáme na dôsledné dodržiavanie ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä na dodržiavanie zásad, na ktorých tieto právne predpisy spočívajú.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78) ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať naše služby

  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a

  • chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Účel: Marketingové účely

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy: Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník a iné

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov, alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo inej podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v Slovenskej republike.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné služby. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, alebo od iných osôb. Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov. 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Ďalej máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; právo na vymazanie, právo na informácie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracúvania, to všetko za predpokladu, že sú na to splnené zákonné podmienky.

Ako náš klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu.  Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom, ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR .

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov z dôvodu porušenia ochrany Vašich osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Zmeny podmienok ochrany súkromia Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

J&T Wine Fund otevřený podílový fond, NID 75163837

Obhospodařovatel a Administrátor fondu:

AMISTA investiční společnost

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8,

Česká republika

IČ: 274 37 558

 

Telefón

+420 226 233 110

E-mail

amista@amista.cz

 

Kontakt pre médiá

press@jtwinefund.sk

Informácie na tejto webovej stránke sú určené výhradne pre informačné a propagačné účely a nie sú ponukou či výzvou k investovaniu, investičným odporučením ani analýzou investičných príležitostí. Pred investičným
rozhodnutím je nutné oboznámiť sa so znením štatútu fondu. Investovanie so sebou nesie riziko, ktoré môže viesť k poklesu hodnoty investície a kapitálovej strate. Návratnosť ani výnos investície nie sú zaručené. Hodnota cenných papierov sa v čase mení a historické výsledky fondu nie sú indikáciou ani zárukou budúcich výsledkov. Investícia fondu podlieha špecifickým rizikám uvedeným v štatúte fondu. Jeho príprave bola venovaná maximálna pozornosť. Informácie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, však môžu byť predmetom zmien a aktualizácií a fond ani jeho obhospodarovateľ neposkytujú záruku za ich aktuálnosť či úplnosť. Zdanenie fondu je určené zákonom a môžu sa do neho premietnuť legislatívne zmeny. Texty na webovej stránke nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy či na jej zmenu ani prijatie prípadného návrhu. Každá zmluva, ak bude uzatvorená, musí mať výhradne písomnú podobu. Zmluvy sú uzatvárané s oprávnenou osobou. Zmluvy o budúcej zmluve sú tiež uzatvárané výhradne v písomnej forme.

© 2023 J&T Wine Fund

bottom of page